SÄHINÄN RESIDENSSI TAITEILIJOILLE JA YHTEISKUNNALLISILLE VAIKUTTAJILLE

Sähinä residence for artists and social influencers

ENGLISH BELOW

Sähinä tarjoaa residenssihuoneen uransa alkuvaiheessa olevien taiteilijoiden ja yhteiskunnallisten vaikuttajien käyttöön neljäksi kuukaudeksi kerrallaan.

Painotamme residenssivalinnoissa nuoria tekijöitä, jotka eivät ole vielä vakiintuneet omalla alallaan sekä hakijan toiminnan vaikuttavuutta. Tekeminen voi olla taiteellisesti vaikuttavaa, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tai toteutustavaltaan vaikuttavaa.

Sähinän residenssi soveltuu suunnittelutyöhön, kirjoittamiseen, maalaamiseen tai muuhun “hiljaiseen” työskentelyyn. Residenssitoiminta ei saa haitata Sähinän muuta toimintaa, eli kovia ääniä (musiikkia), hajuja (spraymaalit) tai muuta haittaa aiheuttavaa toimintaa ei residenssissä voi harjoittaa. Residenssiläinen voi käyttää Sähinän saleja tanssi- tai teatteriteosten harjoituksiin vain silloin, kun ne eivät häiritse talon vakituisia vuokralaisia.

Hakijan tulee olla täysi-ikäinen. Hakijalla ei tarvitse olla muodollista koulutusta tai työkokemusta.

Residenssivalinnat tehdään hakemusten perusteella.

Kulttuurikeskus Sähinä on syrjinnästä vapaa alue. Sähinän työntekijät, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja residenssiläiset on velvoitettu kohtelemaan toisiaan yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Hakuohjeet

Kerro hakemuslomakkeessa vapaamuotoisesti kuka olet, mitä tekisit residenssissä, ja miksi teet sitä, mitä teet. Jos sinulla on oma nettisivu, portfolio tai muu vastaava, voit lisätä hakemukseen linkin sellaiseen. Linkki ei ole välttämätön.

Residenssivalinnat jaksolle tammi-huhtikuu 2022 tehdään joulukuun puolessavälissä ja hakemuksen tulee olla perillä 12.12.2021 mennessä. Valinnat jaksolle touko-elokuu 2022 tehdään huhtikuun 2022 alussa.

Residenssiläinen ja Sähinä solmivat sopimuksen, jossa määritellään kummankin vastuut ja velvollisuudet.

Linkki hakemukseen sivun lopussa.

English

Sähinä offers a residence space for artist and social influencers for four month periods at a time.

The residence space is suitable for design work, writing, painting, or other “quiet” work. Activity in the residence space may not interfere with other functions of Sähinä. Activity causing noise (music, tool use), odor (spray paint), or other types of disturbance is not allowed.

Selections are made based on applications. The emphasis in selections is on young doers, who are not yet established in their field, and the impactfulness of their work. The work may be socially impactful, artistically impactful or technically impactful.

The applicant must be at least 18 years old. We do not require a formal education or experience in the applicant’s field.

Cultural Center Sähinä is a discrimination-free zone. All personnel, partners, customers, and doers in residence are obliged to treat each other equally irrespective of the person’s gender, age, ethnic origin, religion or belief, opinion, state of health, disability or sexual orientation.

Application instructions

Use the application form to informally tell us who you are, what you would do in residency, and why you do what you do. If you have a web page, portfolio, or similar, you can add a link or upload a file to the application. A link or file is not a requirement.

Selections for residence period January-April 2022 are made by mid-December 2021, and the application must be submitted by 12.12.2021. The application for period May-August 2022 will be opened in March 2022, and selections are made in the beginning of April.

The doer in residence and Cultural Center Sähinä sign a contract which details the responsibilities of each party.

AVAA HAKULOMAKE / Open application form